Prosess fra interesse til utbygging

Utbygging starter gjerne en forespørsel til nettselskapet om muligheten for tilknytning.

Dersom det ikke er etablert nett som gir mulighet for tilknytning, må utvidelse av eksisterende nett prosjekteres og kostnadsberegnes. En del av prosessen er å estimere kostnader med utvidelsen samt kartlegge om det finnes andre interessenter.

Vi skisserer følgende trinn:

1) Geografisk avgrensning av nytt forsyningsområde
2) Kostnadsestimat for utbygging av fellesanlegg
3) Kartlegging av interesse for deltakelse

Basert på respons:

4) Vurdere om utbygging kan finansieres

Dersom utbyggingen trolig kan finansieres, formaliseres tilslutning til utbyggingen gjennom tilbud og avtaler som regulerer anleggsbidragets størrelse, framdrift mv.