En grunnleggende forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sees i sammenheng med de overordnede prinsipp og regler for utforming av tariffer. Med tariffer er det i denne sammenheng ment alle priser og annen økonomisk godtgjørelse for tilknytting til og bruk av nettanlegg.

Ytterligere informasjon om emnet kan du finne på lenken her til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sin nettportal.