Nettleie

Tariffer for nettleie er utformes etter retningslinjer som følger av Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer hjemlet i Energiloven.

I tariffgrunnlaget inngår

  • Tillatt inntekt
  • Kostnader i høyere nettnivå (regionalnett og sentralnett)
  • Eiendomsskatt til Sør-Aurdal kommune
  • Avgift til Energi- og miljøfondet
  • Avgift på elektrisk kraft - "Forbruksavgiften"

Til fradrag kommer avbruddskostnader.
Avbruddskostnader er trekk i tillatt inntekt som konsekvens av avbrudd i leveringen.
Ordningen - "kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi" (KILE) administreres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Mer- / mindreinntekt

Dersom nettselskapet har hentet mer inntekt enn tillatt vil dette regnskapsføres som en gjeld til kundene ("merinntekt"). Dersom selskapet har tatt inn mindre inntekter enn tillatt vil dette regnskapsføres som en fordring hos kundene (mindreinntekt). Saldo for mer- / mindreinntekt fastsettes i forbindelse med årsoppgjør og hensyntas i styrets årlige tariffvedtak.