Elsikkerhet

Mange boligbranner starter i det elektriske anlegget og kunne vært unngått med en regelmessig sjekk. Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm og står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.

Eltilsyn i boliger og virksomheter / eller Det lokale eltilsyn?

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å drive tilsyn på elektriske anlegg innen sine forsyningsområder. Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Som huseier er du pliktig til å la eltilsynet få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien. Under tilsynet blir det sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer. Avdekker vi avvik vil vi sende et varsel som beskriver hvilke mangler anlegget har og hva du må gjøre for å utbedre dette.

Det formelle navnet på tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE). Tilsynet er hjemlet i el-tilsynsloven og retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). DLE har myndighet til å kontrollere og vedta utbedring av eventuelle farlige forhold i kundenes anlegg.

DLE har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Utføre tilsyn i private hjem og virksomheter
  • Drive aktivt informasjonsarbeid
  • Besvare henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr
  • Følge opp meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige
  • Bistå politi og brannvesen i etterforskning av branner
  • Informere om elsikkerhet i skoleverket

Bekymringsmelding

Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal. Dette kan du gjøre noe med!

Eier og bruker av elanlegg og utstyr er selv ansvarlige for at alt er i orden og brukes på en forsvarlig måte. Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor og sørge for nødvendige tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg eller andre, kan du dele din bekymring med Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE, bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.

Er du bekymret for ditt eget elanlegg
Dersom du har mistanke om at det er feil i ditt elanlegg, plikter du som eier å kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil. Leietakere har også et ansvar for at elanlegget de benytter er i orden. Hvis du som leietaker oppdager feil på elanlegget, må du snarest melde fra til eier om dette. Hvem som skal sørge for vedlikehold og utbedring av feil bør fremkomme av leiekontrakten.

Er du bekymret for andres elanlegg
Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved elanlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til oss på epost.

Er du bekymret for ulovlige installasjonsarbeidere?
DLE har som prioritert oppgave å følge opp virksomheter og personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider. Hvis du har kjennskap til slike aktiviteter, kan du sende inn en bekymringsmelding til oss, gjerne på epost.

Du kan sjekke at din leverandør driver lovlig ved å gjøre oppslag i Elvirksomhetsregisteret