En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Installatør oppretter installatørmelding gjennom portalen Elsmart. Plusskundetilknytning reguleres av egen standardavtale (REN 340 Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet).

Dersom en plusskunde mater inn mer enn 100 kW på nettet, bryter kunden vilkårene for å være plusskunde og er ikke lenger en plusskunde. Kunden har da ikke lenger rett på fritak fra fastledd for innmating. Anlegg med innmating over 100 kW bør avklare med Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om det stilles krav til omsetningskonsesjon og om kunden eier nettanlegg av et slikt omfang at kunden skal reguleres som et nettselskap.

Ta kontakt med oss for å avklare tilgjengelig kapasitet for å levere kraft inn på nettet. Dersom nettet må forsterkes for dette formålet, er dette en kostnad kunden må bære innenfor regelverket om anleggsbidrag.