Ny nettleiemodell - hva, hvorfor, hvordan

Publisert av Nils-Martin Sætrang

06.07.22, kl 16:00

Ny nettleiemodell fra 1.7.2022

1.7.2022 trådte nye forskrifter for utforming av nettleie i kraft. Endringen er innført for å stimulere kundene til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet og på den måten holde kostnadene med nettet nede. Det er samtidig et mål at skal vi få en mer riktig fordeling av kostnadene.


Under følger litt utfyllende informasjon om hva som er nytt, hvorfor modellen innføres og hvordan du som forbruker kan forholde deg til den nye modellen.

Hva er nytt (endret)?

 • Vi innfører kapasitetsrelaterte fastledd som tar utgangspunkt i kundens faktiske effektbehov målt i kW (kilowatt)
  Effektuttaket er "glattet ut" over en klokketime uttrykt ved kilowatttimer per time.  Tidligere har effektuttaket vært begrenset av størrelsen på overbelasningsvernet (hovedsikringen) hos kunden og fastleddet har vært knyttet opp mot denne.
 • Vi endrer fordelingen av nettleia fra en ordning hvor hoveddelen av nettleia besto av fastledd til en ordning hvor en større del av nettleia er knyttet til energiledd (kWh - kilowattimer). 

Hvorfor gjør vi dette?

Kapasitetsrelatert fastledd

Kraftnettet har begrenset kapasitet. "Det grønne skiftet" innebærer omlegging til fornybar energi og dette utfordrer kapasiteten i nettet. Om alle gjør sitt for å fordele energiforbruket sitt over døgnet, vil kapasiteten være tilstrekkelig til å dekke nye bruksområder for elektrisk kraft i påvente av .

For å kunne benytte ledig kapasitet i nettet, må forbruket fordeles bedre over tid.  Kundene må gis mulighet til å endre bruksmønsteret sitt. God adferd premieres med lavere fastledd og uønsket adferd "straffes" med høyere fastledd. Slik fordeles kostnadene med driften av nettet tydeligere etter kundenes bruksmønster og kostnadsdriverne for nettdriften.

Endring i fordeling mellom fastledd og energiledd

Det skal være lønnsomt å bruke mindre elektrisitet.

Vi har lenge blitt kritisert av kundene for å ha "for høyt fastledd". Den generelle påstanden har vært at fordelingene ikke premierer de som reduserer energiforbruket sitt.  Ved å gjøre denne endringen, møter vi et uttrykt ønske om at det skal lønne seg "å spare på strømmen" 

- Bruker du mindre strøm (kWh), skal du betale mindre nettleie.

Hva kan du som kunde gjøre for å redusere egen nettleie?

Etablere bevissthet om egen energi og effektbruk

Det viktigste er å bli kjent med egen energi og effektbruk. Sett deg inn i hvor mye energi du bruker når det f.eks. dusjes (varmtvannsbereder) eller vaskes opp. 

 • Hvor stor effekt trekker vannkokeren, komfyren, varmtvannsberederen, varmekablene, panelovner, varmepumpe mv. ?
 • Hvor mange av disse apparatene må du benytte samtidig?
 • Når bør du lade en elbil?
 • Hvor stor belastning tåler installasjonen? 
 • Hvordan påvirker samtidig eller distribuert bruk av forskjellige apparater din sikkerhet?

Ved å ta i bruk applikasjonen "Min strøm" (kostnadsfritt tilgjengelig på smarttelefon, nettbrett og PC), kan du få innsyn i eget bruksmønster, temperaturavhengig energi og effektuttak samt energipriser.

Adferd og tiltak

Alle bør ta en vurdering av egen "energimiks"! Dersom noe av energibehovet dekkes med andre energibærere eller reduseres ved endret adferd eller andre tiltak, kan du for egen del vurdere faktorer som kostnad, nytte, komfort mv.

Nyttige spørsmål kan være:

 • Kan effekttoppene reduseres ved at det tilleggsfyres med ved eller annen tilnærmet klimanøytral energikilde?
 • Kan panelovner erstattes med varmepumpe for å oppnå høyere virkningsgrad på tilført elektrisk energi og effekt?
 • Er det rom som ikke trenger å fyres til komforttemperatur?
 • Kan noen rom stå uten oppvarming?
 • Kan det gjøres bygningsmessige tiltak som reduserer energi og effektbehov over tid?

____

Energi er en ressurs som er konkurranseutsatt og det grønne skiftet vil kreve at det investeres i ny fornybar kraftproduksjon og overføringskapasitet som dekker noe av behovet. Endringen blir enklere og raskere om alle bidrar til "samfunnsansvarlig" bruk.

Virkemidlene som innføres med den nye nettleiemodellen er etter forholdene nokså "myke". Dersom hensikten ikke oppnås, er det grunn til å tro at nettleiemodellen og prisstrukturen "spisses". Det er ingen hurtigløsning til økt kapasitet.

Det å ikke endre adferd er også et valg.  Kostnadene som følger er uttrykk for den belastningen fellesskapet tar med hensyn til å stille nødvendig kapasitet tilgjengelig.