Tildeling av tilskudd til utjevning av overføringstariffer for 2022

Publisert av Nils-Martin Sætrang

29.03.22, kl 06:00

Praktisk om tilskuddsordningen

I Statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 20 mill kr til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene er 5,88 mill kr tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør Aurdal Energi (SAE) sitt område. Tilskuddet gjelder for 2022, og skal i sin helhet komme kundene til gode innenfor kalenderåret.

Beløpet går uavkortet til reduksjon av kundenes kostnader ved at det behandles av nettselskapet som tariffinntekt. Tilskuddet erstatter på denne måten tilsvarende betaling fra forbrukskundene.

Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat ved Reguleringsmyndigheten for Energi.

Støtten gis til de selskap som har særlig høy nettleie. For SAE sin del skyldes den høye nettleien i hovedsak at selskapet dekker et svært grisgrendt område, og har derav forholdsvis mye mer nett per nettkunde. I sammenhengen har det betydning at selskapet har betydelig mer kapital bundet i anleggsmidler per kunde enn selskap det er naturlig å sammenlikne oss med.

For å imøtekomme regelverket rundt bevilgningen og synliggjøre tilskuddet for våre kunder, har SAE besluttet å gjøre endring i fastledd og energiledd (kWh) slik:

Fastleddet

Fastleddet for alle våre «hovedabonnement» reduseres med kr 1 500 + MVA. Fratrekket fordeles på avregning på månedene mai – desember 2022. (8 mnd á kr 187,50 + MVA, tilsammen kr 1 875 inkl MVA)

Tariffer berørt av dette: NFA, NFB, NHB, NHC, NHD, NLB, NLC, NLD, NNB, NNC, NND, NN3

Energileddet

Energileddet reduseres med 2,88 øre/kWh + MVA (effektivt 3,60 øre/kWh inkl MVA) for månedene mai – desember i 2022. Denne reduksjonen omfatter alle tariffer og prisperioder

Forholdet til ny tariffmodell fra 1.7.2022

Vi varslet i desember 2021 nye tariffmodeller for de av våre kunder som bruker inntil 100 000 kWh per år. I forbindelse med høye strømpriser ble forskriften endret, slik at nye innføringen av tariffmodeller kunne utsettes til 1.7.2022.

Det pågår en politisk prosess knyttet til utforming, og i skrivende stund vet vi ikke sikkert om det kommer ytterligere endringer i regelverket. Uten endringer i regelverket vil vi tidlig i juni kommunisere detaljer om innføring av ny tariffmodell.

Tilskuddet vil uansett videreføres i ny modell ut 2022.