Interessekartlegging vedr distribusjonsnett til Blomstølvegen

Brev er sendt til én hjemmelshaver per adresse/eiendom. I kartleggingen inngår 41 adresser og 3 tomter som framkommer av listen nederst på siden.

Interessekartleggingen er kommet i stand etter initiativ fra hytteeiere. Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på bebyggelsestetthet, tekniske forutsetninger og vurdering av grensekostnader.

Kostnadsoverslaget, som vist under, tar kun fram kostnader i felles nett. Dette betyr at kostnader er dekket fram til kabeltilknytningsskap for den enkelte adressen. Kostnadsoverslaget er basert på kjente enhetspriser hittil i 2022.

Aktuell tilknytning - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

  • Alle inntak er dimensjonert for 4 x 32 A / 415V forsyning. Maksimalt effektuttak per tilkopling vil da være ca 23 kW.

Kostnadsoverslag – kostnader i fellesanlegg

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for skissert utbygging for 44 eiendommer vil omfatte:

  • Forholdsmessig andel i 1,8 km etablert felles høyspent fram til knutepunkt ved Blomstølvegen 167
    tilknyttet ved T252 i Ølnessetervegen.
  • 0,6 km med ny høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett Blomstølvegen 167
  • 1 nettstasjon (kiosk med tilhørende transformator)
  • 2,3 km med lavspent fellesanlegg samt 11 kabel-fordelingsskap

(Estimerte kostnader i tabellen under er vist i hele 1 000 kr)

OpHvaKostnadsestimat
+Høyspentanlegg, bakenforliggende1 125
+Nytt høgspentnett, Materiell og montørarbeid419
+Nettstasjon, materiell og montørarbeid303
+Lavspent fellesanlegg, materiell og montørarbeid1 188
+Gravekostnader1 432
+Prosjektering, prosjektadm og dokumentasjon594
=Kostnad fellesanlegg5 061

Fordelte kostnader i fellesanlegg

Kartet over viser med blått symbol adresser som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering.

Den enkelte deltaker (anlegg) sin estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 115 000 basert på 44 deltakere. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser. Under forutsetning av samme utbyggingskostnad, vil andelen for den enkelte deltaker bli høyere ved begrenset tilslutning.

Kundespesifikt anlegg kommer i tillegg til ovennevnte priser. Dette omfatter kabel og grøft fra kabelskap til inntaksskap (NEK399), samt kortslutningssikringer og måler. Dette blir prosjektert og priset som en del av detaljprosjekteringen dersom utbyggingen lar seg realisere.

Når interessekartleggingen er avsluttet, vil vi prosjektere anleggene på nytt med formål om å tilpasse utbyggingen kapasitetsmessig og kostnadsoptimalt til de som har vist interesse. Deretter vil vi gå ut med konkret tilbud om utbygging til disse. Det vil ikke bli reservert kapasitet i kabelnett, skap eller transformator for andre enn de som viser interesse.

Områdekart

Eiendommer som inngår i interessekartleggingen

Gnr

Bnr

Vegadresse

39

165

Blomstølvegen 077

39

166

Blomstølvegen 079

39

99

Blomstølvegen 083

39

226

Blomstølvegen 093

39

10

Blomstølvegen 100

39

10

Blomstølvegen 102

39

147

Blomstølvegen 104

11

126

Blomstølvegen 105

39

96

Blomstølvegen 108

27

31

Blomstølvegen 110

31

116

Blomstølvegen 112

31

2

Blomstølvegen 114

31

56

Blomstølvegen 118

11

108

Blomstølvegen 122

11

158

Blomstølvegen 123

11

7

Blomstølvegen 127

27

46

Blomstølvegen 128

27

55

Blomstølvegen 134

27

60

Blomstølvegen 136

27

17

Blomstølvegen 138

11

95

Blomstølvegen 139

11

8

Blomstølvegen 141

11

52

Blomstølvegen 143

11

154

Blomstølvegen 145

27

24

Blomstølvegen 148

39

114

Blomstølvegen 150

39

209

Blomstølvegen 152

39

113

Blomstølvegen 154

11

44

Blomstølvegen 155

39

210

Blomstølvegen 156

11

8

Blomstølvegen 159

12

43

Blomstølvegen 160

11

63

Blomstølvegen 161

11

76

Blomstølvegen 163

11

59

Blomstølvegen 164

11

61

Blomstølvegen 166

11

46

Blomstølvegen 178

11

121

Blomstølvegen 179

11

80

Blomstølvegen 180

11

120

Blomstølvegen 181

11

58

Blomstølvegen 182

11

84

<ikke tildelt i kart>

27

59

<ikke tildelt i kart>

31

55

<ikke tildelt i kart>